Do gần đây công việc khá bận

Nếu không so đo tốc độ trả lời tin nhắn hơi chậm thì có thể gửi thư cho tôi!

Có thể gửi thư vào địa chỉ email này